Smart Man

คนฉลาดในอดีต คือคนที่รอบรู้ ถามไรตอบได้หมด จำโน่นนี่เก่ง (Storage)

คนฉลาดในปัจจุบัน คือคนที่รู้ว่าอะไรอยู่ไหน ต้องค้นที่ไหน แล้วเอามาใช้งานได้ (Index)

คนฉลาดในอนาคต คือคนที่รู้ว่าใครถนัดอะไร เก่งอะไร แล้วประสานงานให้ทำงานร่วมกันได้ Collaborative (Concentrator,Operator) ในอนาคตคือคนที่สามารถสั่งงานเครื่องจักรกล หรือหุ่นยนต์ให้ทำตามที่ตนเองสั่งงานได้จนสร้างชิ้นงานได้

Advertisements

About NanoSoftTech

NanoSoftTech
This entry was posted in Attitude. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s